سه‌شنبه, 3 اردیبهشت 1398

عنوان خدمت نهاد ارائه کننده نحوه دسترسی گروه خدمت
صدور مجوز لایروبی قنات شرکت آب منطقه ای یزد الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
صدور مجوز چاه بجای قنات شرکت آب منطقه ای یزد الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
صدور مجوز تحویل سوخت و فرآورده های نفتی برای چاههای دیزلی شرکت آب منطقه ای یزد الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
صدور پروانه کف شکنی و تغییر محل شرکت آب منطقه ای یزد الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
مجوز تغییر قدرت منصوبات شرکت آب منطقه ای یزد الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
مجوز نصب منصوبات چاه-برای کلیه بخشهای مصرف(کشاورزی-صنعت_شرب و سایر مصارف) شرکت آب منطقه ای یزد الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
صدور پروانه حفرچاه بجای چاه شرکت آب منطقه ای یزد الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
استقرار و ترخیص دستگاه حفاری شرکت آب منطقه ای یزد الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
حفر گمانه آزمایشی شرکت آب منطقه ای یزد الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
حفرچاه عمیق و نیمه عمیق برای کلیه بخشهای مصرف (کشاورزی-صنعت_شرب و سایر مصارف) شرکت آب منطقه ای یزد الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
استعلامات شرکت آب منطقه ای یزد حضوری - الکترونیک استعلامات سازمانی
نظارت ، ارزیابی ، کنترل و مدیریت پیمانکاران شرکت آب منطقه ای یزد حضوری - الکترونیک نظارت، ارزیابی و کنترل پیمانکاران
تهیه ، تدوین ، انتشار و ارائه آمار و اطلاعات پایه منابع آب به اشخاص حقیقی و حقوقی و ذینفعان صنعت آب شرکت آب منطقه ای یزد حضوری - الکترونیک آمار و اطلاعات پایه منابع آب
خدمات آموزشی و ارزیابی طرح نجات آب ویژه دانش آموزان داناب شرکت آب منطقه ای یزد حضوری - الکترونیک طرح ملی دانش آموزی داناب
« 1 2 3 » صفحه: