جمعه, 2 فروردین 1398

موضوع ماده 8 طرح تکریم
آیا اطلاع رسانی و راهنمایی لازم به صورت شفاف و دقیق برای انجام خدمات مورد درخواست به شما ارائه شده است؟


كيفيت‌ارائه‌ خدمات‌ شركت‌ آب‌ منطقه‌اي‌ يزد
كيفيت‌ارائه‌ خدمات‌ شركت‌ آب‌ منطقه‌اي‌ را درمراحل‌ مختلف‌ كاري‌ چگونه‌ارزيابي‌ مي كنيد؟


تاثير اطلاع رساني در حفاظت از منابع آب
به نظر شما فعاليتهاي تبليغي شركت سهامي آب منطقه اي تا چه اندازه در حفاظت از منابع آب استان موثر است؟


برگزيده هاي سايت
كدام بخش از وب سايت بيشتر نظر شما را جلب نموده است؟