سه‌شنبه, 3 اردیبهشت 1398

1394

مناقصات و مزایدات

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  آیین نامه تضمین معاملات دولتی تحکیم تعهدات مناقصه‌گران یا داوطلبان و طرف­های قرارداد‌ی 123402/ت50659ه 1394/09/22
  حد نصاب معاملات در سال 94 تعیین نصاب معاملات موضوع ماده ۳ قانون برگزاری مناقصات ۱۵۴۰۰/ت ۵۱۸۱۳ه 1394/02/13

1388

مناقصات و مزایدات

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  آیین نامه خرید خدمات مشاوره قانون برگزاری مناقصات، ضوابط، موازین و معیارهای خرید خدمات مشاوره 193542/ت 42986ک 1388/10/01

1384

مناقصات و مزایدات

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  آیین نامه معاملات شرکت های سهامی آب منطقه ای آیین‌نامه معاملات شرکتهای سهامی آب منطقه‌ای‌ 29104ت‌33583هـ 1384/05/11

1383

مناقصات و مزایدات

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  قانون برگزاری مناقصات تعیین روش و مراحل برگزاری مناقصات 130890 1383/11/17