جمعه, 2 فروردین 1398

طرح های تحقیقاتی درحال انجام :

1-ارزیابی زیست محیطی تاثیر صنایع معدنی بر خصوصیات کمی و کیفی آب در استان یزد

2-ارزیابی تخریب کیفیت منابع آب زیرزمینی دشت ابرکوه و عوامل موثر بر آن