جمعه, 2 فروردین 1398

در مهرماه سال 1366 براساس مصوبه هیئت محترم وزیران، شرکت سهامی آب منطقه ای یزد به طور مستقل تاسیس گردید که هدف اصلی آن حفظ و حراست منابع آب زیرزمینی منطقه و انتقال آب از حوزه­های مجاور برای تأمین آب مورد نیاز استان و آبرسانی به شهرهای مختلف می­باشد.

در حال حاضر این شرکت در قالب 5 حوزه مطالعات پایه منایع آب،طرح و توسعه ، حفاظت و بهره برداری، برنامه­ریزی و مدیریت منابع انسانی، مالی و پشتیبانی به انجام وظایف و فعالیتهای محوله در راستای دستیابی به اهداف شرکت می پردازد.

 

اهم وظایف

1-انجام مطالعات لازم برای شناخت،توسعه و بهره برداری از منابع آب استان

2-تهیه و اجرای طرحها و پروژه های تامین و عرضه آب،مهندسی رودخانه ها ،کنترل سیلاب و تغذیه مصنوعی

3-ایجاد،بهره برداری و نگهداری از تاسیسات و سازه های تامین و عرضه آب

4-انجام اقدامات لازم به منظورجلوگیری از افت منابع وجبران آب زیرزمینی در چارچوب قوانین و مقررات

5-حفاظت  و بهره برداری بهینه از منابع آب درچارچوب سیاستها یا ضوابط و
برنامه های مصوب وزارت نیرو

6-انتقال آب خارج از حوزه به استان یزد

7-بهره برداری از منابع آب مورد نیاز بخشهای مختلف مصرف درقالب تخصیص مصوب وزارت نیرو

8-ترویج فرهنگ استفاده صحیح از آب