پنجشنبه, 24 آبان 1397

پروژه های در حال اجرا (1390)

پیمانکار مشاور نام پروژه ردیف
توسعه گلشن طبس مهندسن مشاور پوراب بند تغذیه مصنوعی ازمیقان طبس 1
 

 

پروژه های آتی

 

ردیف

نام پروژه

مشاور

1

بند تغذیه مصنوعی ازمیقان طبس

مهندسن مشاور پوراب

2

بند تغذیه مصنوعی ده شیب طبس

مهندسن مشاور پوراب

3

بند تغذیه مصنوعی بهادارن مهریز

مهاب یزد

4

آبگیر سد هرات

یاراب شهر