جمعه, 2 فروردین 1398

 

<لیست پروژه های عمرانی مربوط به طرح های تغذیه مصنوعی در سال 1397>

نام پروژه

پیشرفت فیزیکی در ابتدای سال طبق موافقتنامه

پیشرفت فیزیکی تاکنون(تجمعی)

مبلغ هزینه شده تاکنون(میلیون ریال)

زمان پایان پروژه

مطالعه و اجرای تغذیه مصنوعی و پخش سیل

82.5

82.5

55560

1400