سه‌شنبه, 2 بهمن 1397

اهم اقدامات انجام گرفته  توسط شرکت  سهامی آب منطقه ای یزد از سال 1357 لغایت 1387

1.    اجرای خطوط انتقال آب بطول 697 کیلومتر
2.    احداث 25 بند تغذیه مصنوعی با حجم آبگیری  24840000 مترمکعب
3.    احداث 12 باب مخزن ذخیره آب با حجم 223000 مترمکعب
4.    احداث سدهای کریت و نهرین در طبس با حجم ذخیره 12000000 مترمکعب
5.    احداث یک باب تصفیه خانه به ظرفیت 3000 لیتر در ثانیه (خط زاینده رود به یزد)
6.    احداث چهارباب ایستگاه پمپاژ به ظرفیت 3000 لیتر در ثانیه و ارتفاع پمپاژ 520 متر
7.    ساخت و توسعه ایستگاههای آب و هواشناسی 52 مورد
8.    حفاری و لوله گذاری 598 حلقه چاه مشاهده ای به منظور اندازه گیری ماهیانه سطح آب زیرزمینی به متراژ 58667 متر
9.    حفاری و لوله گذاری و آزمایش پمپاژ 256 حلقه چاه اکتشافی آبرفتی به منظور تعیین ضخامت آبخوان ، عمق سنگ کف و تعیین ضرایب هیدرودینامیکی به متراژ 46028 متر
10.    تعیین مختصات و ترازیابی چاههای پیزومتر حفرشده به تعداد 576 حلقه چاه پیزومتر از طریق  سیستمهای ماهواره ای وترازیابی زمینی