یکشنبه, 25 آذر 1397

جدول خلاصه عملکرد گروه مطالعات آبهای سطحی درسال 1389

ردیف

عنوان فعالیت

تعداد

1

ساخت و توسعه ایستگاههای آب و هواشناسی

5 مورد

2

دیواره سازی و احداث پل تلفریک

--

3

بستر سازی رودخانه ­ها

--

4

اقدام بمنظور تجهیز شبکه سنجش آبهای سطحی به سیستم الکترونیکی شامل خرید ادوات و قطعات اندازه گیری ایستگاههای آب و هواشناسی و نصب و راه اندازی (خرید 1دستگاه سیستم کامل هواشناسی و 10دستگاه باران سنج دیتالاگر)

11 مورد

5

بازدید و کنترل آماربرداری از ایستگاههای سنجش آبهای سطحی

430 مورد

6

اندازه گیری دبی رودخانه ها

102 مورد

7

برداشت نمونه جهت آنالیز شیمیایی و میزان رسوب مواد معلق

115 مورد

8

برف سنجی از ایستگاههای برف سنجی

5 مورد

9

کالیبراسیون ادوات و تعمیر و نگهداری از شبکه سنجش آبهای سطحی

9 مورد

10

مقطع برداری از رودخانه­ها و سیلابهای اتفاق افتاده

9 مورد

11

شارژ  و دشارژ بارانسج­های ذخیره­ای

24 مورد

12

تهیه گزارش­های فنی و آماری

5 جلد

13

ارائه خدمات آماری به متقاضیان

100 مورد

14

بررسی و کنترل آمار ایستگاههای هیدروکلیماتولوژی سطح استان بصورت ماهیانه وسالیانه

110 ایستگاه

15

کنترل بانک اطلاعاتی آبهای سطحی و تصحیح و تکمیل آنها

20000رکورد

16

دریافت آمار و اطلاعات از سیستمهای الکترونیکی و کنترل آنها

15 ایستگاه

17

تهیه گزارشهای موردی و تحلیل بارندگی ماهیانه

9 مورد

جدول خلاصه عملکرد گروه مطالعات آبهای سطحی در سال 1388

ردیف

عنوان فعالیت

تعداد

1

ساخت و توسعه ایستگاههای آب و هواشناسی

4 مورد

2

دیواره سازی و احداث پل تلفریک

--

3

بستر سازی رودخانه­ها

1 مورد

4

تجهیز شبکه سنجش آبهای سطحی به سیستم الکترونیکی شامل خرید ادوات و قطعات
اندازه گیری ایستگاههای آب و هواشناسی و نصب و راه اندازی (خرید 4دستگاه سیستم کامل هواشناسی، 3دستگاه باران سنج دیتالاگر و 4 دستگاه سطح سنج الکترونیکی)

11 مورد

5

بازدید و کنترل آماربرداری از ایستگاههای سنجش آبهای سطحی

460 مورد

6

اندازه گیری دبی رودخانه ها

112 مورد

7

برداشت نمونه جهت آنالیز شیمیایی و میزان رسوب مواد معلق

140 مورد

8

برف سنجی از ایستگاههای برف سنجی

6 مورد

9

کالیبراسیون ادوات و تعمیر و نگهداری از شبکه سنجش آبهای سطحی

35 مورد

10

مقطع برداری از رودخانه­ها و سیلابهای اتفاق افتاده

5 مورد

11

شارژ  و دشارژ بارانسج­های ذخیره­ای

24 مورد

12

تهیه گزارش­های فنی و آماری

5 جلد

13

ارائه خدمات آماری به متقاضیان

250 مورد

14

بررسی و کنترل آمار ایستگاههای هیدروکلیماتولوژی سطح استان به صورت ماهیانه و سالیانه

110 ایستگاه

15

کنترل بانک اطلاعاتی آبهای سطحی و تصحیح و تکمیل آنها

20000رکورد

16

دریافت آمار و اطلاعات از سیستمهای الکترونیکی و کنترل آنها

21 ایستگاه

17

تهیه گزارشهای موردی و تحلیل بارندگی ماهیانه

12مورد

 

جدول خلاصه عملکرد گروه مطالعات آبهای سطحی در سال 1387

ردیف

عنوان فعالیت

تعداد

1

ساخت و توسعه ایستگاههای آب و هواشناسی

2 مورد

2

دیواره سازی و احداث پل تلفریک

1 مورد

3

بستر سازی رودخانه­ها

2 مورد

4

تجهیز شبکه سنجش آبهای سطحی به سیستم الکترونیکی شامل خرید ادوات و قطعات اندازه گیری ایستگاههای آب و هواشناسی و نصب و راه اندازی (خرید 5 دستگاه سیستم کامل هواشناسی، 8 دستگاه باران سنج دیتالاگر، یک دستگاه سیستم برف سنجی و 4 دستگاه سطح سنج الکترونیکی)

21 مورد

5

بازدید و کنترل آماربرداری از ایستگاههای شبکه سنجش آبهای سطحی

370 مورد

6

اندازه گیری دبی رودخانه ها

85 مورد

7

برداشت نمونه جهت آنالیز شیمیایی و میزان رسوب مواد معلق

141 مورد

8

برف سنجی از ایستگاههای برف سنجی

9مورد

9

کالیبراسیون  ادوات و تعمیر و نگهداری از شبکه سنجش آبهای سطحی

29 مورد

10

مقطع برداری از رودخانه­ها و سیلاب های اتفاق افتاده

6 مورد

11

شارژ  و دشارژ بارانسج­های ذخیره­ای

22 مورد

12

تهیه گزارش­های فنی و آماری

5 جلد

13

ارائه خدمات آماری به متقاضیان

200 مورد

14

بررسی و کنترل آمار ایستگاههای هیدروکلیماتولوژی سطح استان به صورت ماهیانه و سالیانه

110 ایستگاه

15

کنترل بانک اطلاعاتی آبهای سطحی و تصحیح و تکمیل آنها

حدود20000 رکورد

16

دریافت آمار و اطلاعات از سیستم های الکترونیکی و کنترل آنها

17 ایستگاه

17

تهیه گزارش های موردی و تحلیل بارندگی ماهیانه

ماهیانه

18

تهیه گزارش هواشناسی و هیدرولوژی دشتها برای ممنوعیت دشت ها

5 مورد

 

 

جدول خلاصه عملکرد گروه مطالعات آبهای سطحی درسال 1386

ردیف

عنوان فعالیت

تعداد

1

ساخت و توسعه ایستگاههای آب و هواشناسی

5 مورد

2

دیواره سازی و احداث پل تلفریک

1 مورد

3

بستر سازی رودخانه­ها

2مورد

4

اقدام بمنظور تجهیز شبکه سنجش آبهای سطحی به سیستم الکترونیکی شامل خرید ادوات و قطعات اندازه گیری ایستگاههای آب و هواشناسی و نصب و راه اندازی (خرید 5دستگاه سیستم کامل هواشناسی و 8 دستگاه باران سنج دیتالاگر،یک دستگاه سیستم برف سنجی و4 دستگاه سطح سنج الکترونیکی )

21مورد

5

بازدید و کنترل آماربرداری از ایستگاههای سنجش آبهای سطحی

565مورد

6

اندازه گیری دبی رودخانه ها

193مورد

7

برداشت نمونه جهت آنالیز شیمیایی و میزان رسوب مواد معلق

318مورد

8

برف سنجی از ایستگاههای برف سنجی

9 مورد

9

تعمیر و نگهداری از شبکه سنجش آبهای سطحی

21 مورد

10

مقطع برداری از رودخانه­ها و سیلابهای اتفاق افتاده

6 مورد

11

شارژ  و دشارژ بارانسج­های ذخیره­ای

12 مورد

12

تهیه گزارش­های فنی و آماری

5 جلد

13

ارائه خدمات آماری به متقاضیان

110 مورد

14

اتمام پروژه آماربرداری از منابع ومصارف آبهای سطحی استان یزد وارائه گزارشهای آن به دفتر مطالعات پایه منابع آب

110 ایستگاه