سه‌شنبه, 2 بهمن 1397

 خلاصه عملکرد بخش مطالعات آبهای زیرزمینی در سال 1389

ردیف

عنوان فعالیت

تعداد

 

1

اندازه‌گیری سطح آب چاههای مشاهده‌ای(570 حلقه)

6840

 

2

اندازه‌ گیری دبی و ساعت کارکرد و نمونه‌برداری از منابع انتخابی کمی و کیفی (261 منبع)

1044

 

3

تهیه هیدروگراف واحد دشتها 

24
4

تهیه کموگراف دشتها

14

 

5

تهیه نمودار تخلیه منابع آب انتخابی دشتها

15

 

6

تهیه گزارشات ممنوعیت

1
7

تهیه نقشه‌های کمی و کیفی 

9
8

مطالعات نیمه تفصیلی منابع آب زیرزمینی

4
9

حفاریهای اکتشافی (به متراژ  1069  متر)

8
10

انجام آزمایشات پمپاژ چاههای اکتشافی

4
11

ترازیابی چاههای مشاهده ای حفر شده

-
12

مرمت و بازسازی شبکه سنجش آبهای زیرزمینی

-
13

انجام امور متفرقه (گزارشات حفاری و تخصیص)

-
 

 خلاصه عملکرد بخش مطالعات آبهای زیرزمینی در سال 1388

 

ردیف

عنوان فعالیت

تعداد

1

اندازه‌گیری سطح آب چاههای مشاهده‌ای (570 حلقه)

6710

2

اندازه‌ گیری دبی و ساعت کارکرد و نمونه‌برداری از منابع انتخابی کمی و کیفی (263 منبع)

1044

3

تهیه هیدروگراف واحد دشتها 

23
4

تهیه کموگراف دشتها

-

5

تهیه نمودار تخلیه منابع آب انتخابی دشتها

-

6

تهیه گزارشات ممنوعیت

5
7

تهیه نقشه‌های کمی و کیفی 

35
8

مطالعات نیمه تفصیلی منابع آب زیرزمینی

5
9

حفاریهای اکتشافی (به متراژ  6830 متر)

-
10

انجام آزمایشات پمپاژ چاههای اکتشافی

-
11

ترازیابی چاههای مشاهده ای حفر شده

28
12

مرمت و بازسازی شبکه سنجش آبهای زیرزمینی

-
13

انجام امور متفرقه (گزارشات حفاری و تخصیص)

-

خلاصه عملکرد بخش مطالعات آبهای زیرزمینی در سال 1387

ردیف

عنوان فعالیت

تعداد

1

اندازه‌گیری سطح آب چاههای مشاهده‌ای (570 حلقه)

6179

2

اندازه‌ گیری دبی و ساعت کارکرد و نمونه‌برداری از منابع انتخابی کمی و کیفی (263 منبع)

952

3

تهیه هیدروگراف واحد دشتها 

228
4

تهیه کموگراف دشتها

16

5

تهیه نمودار تخلیه منابع آب انتخابی دشتها

-

6

تهیه گزارشات ممنوعیت

9
7

تهیه نقشه‌های کمی و کیفی 

63
8

مطالعات نیمه تفصیلی منابع آب زیرزمینی

5
9

حفاریهای اکتشافی (به متراژ  6830متر)

52
10

انجام آزمایشات پمپاژ چاههای اکتشافی

9
11

ترازیابی چاههای مشاهده ای حفر شده

14
12

مرمت و بازسازی شبکه سنجش آبهای زیرزمینی

14
13

انجام امور متفرقه (گزارشات حفاری و تخصیص)

2

 

خلاصه عملکرد بخش مطالعات آبهای زیرزمینی در سال 1386

ردیف

عنوان فعالیت

تعداد

1

اندازه‌گیری سطح آب چاههای مشاهده‌ای

4954

2

اندازه‌ گیری دبی و ساعت کارکرد و نمونه‌برداری از منابع انتخابی کمی و کیفی

978

3

تهیه هیدروگراف واحد دشتها 

228
4

تهیه کموگراف دشتها

53

5

تهیه نمودار تخلیه منابع آب انتخابی دشتها

154

6

تهیه گزارشات ممنوعیت

2
7

تهیه نقشه‌های کمی و کیفی 

42
8

مطالعات نیمه تفصیلی منابع آب زیرزمینی

5
9

حفاریهای اکتشافی (به متراژ  2910متر)

21
10 نظارت بر انجام آزمایشات پمپاژ چاههای اکتشافی
13
11

نظارت بر ترازیابی پیزومترهای حفر شده

54
12

مرمت و بازسازی شبکه سنجش آبهای زیرزمینی

2
13

انجام امور متفرقه (گزارشات حفاری و تخصیص)

13