جمعه, 2 فروردین 1398

 

گزارش عملکرد بخش مطالعات آب های زیرزمینی در سال 1396

 

ردیف

عنوان فعالیت

تعداد در سال

1

اندازه گیری سطح آب چاه های مشاهده ای

5760

2

اندازه گیری آبدهی و ساعت کارکرد منابع آب انتخابی

1548

3

نمونه برداری از منابع انتخابی و انجام آزمایشات شیمیایی  کیفی

1249

4

تهیه هیدروگراف معرف دشت ها

26

5

تهیه کموگراف دشت ها

17

6

تهیه نمودار تخلیه منابع آب

18

7

تهیه گزارشات ممنوعیت دشت ها

4

8

تهیه گزارشات ادامه مطالعات دشت ها

20

9

درصد انجام عملیات صحرایی آماربرداری

29

10

حفاری چاه های مشاهده ای

6

11

ترازیابی چاه های مشاهده ای

-

12

حفاری چاه های اکتشافی

-

13

آزمایش پمپاژ چاه های اکتشافی

-

14

بستر سازی چشمه ها و قنوات انتخابی

-

15

خرید و نصب دیتالاگرهای درون چاهی

26

16

تعمیر و نگهداری چاه های مشاهده ای

2

17

واسنجی ادوات نوین

1

18

مطالعات ژئوفیزیک

-

19

مطالعات نیمه تفضیلی منابع آب زیرزمینی

2

20

 مطالعات خاص و موردی

2