پنجشنبه, 24 آبان 1397

راهبردهای توسعه بلند مدت منابع آب کشور

موضوع اصلی
هیئت  وزیران  در  جلسه  مورخ 1382/7/27  بنا به پیشنهاد شماره 100/31/50909 مورخ 1381/8/20 وزارت نیرو و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران  راهبردهای توسعه بلند مدت منابع آب کشور را به شرح زیر تصویب نمود :

محورهای جهت گیری مدیریت آب کشور
1- مدیریت کلان
2- مدیریت منابع
3 – مدیریت مصارف
4- ارزش اقتصادی
5 – کنترل کیفیت
6 – هزینه تامین
7 – مبادله آب
8 – آمایش سرزمین
9 – انتقال میان حوضه ای
10 – مدیریت و ساختار
11 – تقسیمات حوضه ای
12 – مدیریت پیشگیری
13 – توزیع آب شهری
14 – آموزش همگانی
15 – آبهای مشترک مرزی
16 – مدیریت اطلاعات
17 - حفاظت بناهای تاریخی
18 - مدیریت فرابخشی

1 -  مدیریت کلان

مدیریت ملی آب کشور  باید بر اساس مدیریت توامان عرضه و تقاضا، جامعنگری در کل چرخه آب و اصول توسعه پایدار و آمایش سرزمین در حوضههای آبریز کشور و مشترک تقویت شده و به منظور تحقق  مدیریت یکپارچه  (جامع)  منابع آب هماهنگیهای  متقابل بین  بخشهای  مختلف  اقتصادی، اجتماعی، زیر بنائی و خدماتی با بخش آب فراهم گردد.
-     مدیریت توامان عرضه و تقاضا
-     جامعنگری در کل چرخه آب
-     توسعه پایدار و آمایش سرزمین
-     مدیریت جامع منابع آب
-     هماهنگی متقابل بین بخشهای مختلف با بخش آب

2-   مدیریت منابع
بهره‏برداری از منابع آب کشور درهر یک از حوضه‌هایآبریز با رعایت ظرفیت تحمل آنها  به گونه‏ای برنامه‏ریزی شود که میزان استحصالازآبهای زیرزمینی حسب مورد (بیلان منفی) ‌ازمیزان فعلی تجاوز نکرده و اقدامات سازه‌ای وغیرسازه‌ای برای تعادل بخشی آنها و تامین  نیاز‌های جدید کشور صورت گیرد،  به طوری که سهم بهره‏برداری از منابع آب سطحی از رقم چهل وشش درصد(46%) فعلی به حدود پنجاه وپنج درصد  (55%) در بیست سال آتی افزایش یابد و حداقل نیاز محیط‏های طبیعی آبی به طور پایدار تأمین گردد.
-   استحصالازآبهای زیرزمینی دشت‌های بحرانی
-   اقدامات سازه‌ای وغیرسازه‌ای برای تعادل بخشی
-   توسعه منابع آب سطحی
-   تأمین نیاز محیط‏های طبیعی آبی

3 - مدیریت مصارف
اصلاح ساختار  مصرف آب در کشور،  به گونه‏ای که  سهم مصارف آب کشاورزی  از نود و دو درصد( 92%)  در وضع فعلی با احتساب  سایر نیازها بهحداکثر هشتادوهفت درصد(87%) در بیست سال‌آینده  تغییر یابد و درعین حال با افزایش راندمان آبیاری و تخصیصآب به محصولات باارزش اقتصادی بیشتر، بازدهی آب در بخش‏ کشاورزی به ازای یک مترمکعب آب از وضع فعلی به دو برابر در بیست سال آتی  افزایش یابد. اولویت تخصیص های جدید آب به ترتیب به مصارف شرب و بهداشت ، صنعت و خدمات ، باغداری و زراعت خواهد بود.
-    اصلاح ساختار  مصرف آب کشاورزی 
-    افزایش راندمان آبیاری
-    تخصیصآب به محصولات باارزش اقتصادی بیشتر

4 - ارزش اقتصادی
مدیریت آب کشور  باید ارزش اقتصادی آب، شامل ارزش ذاتی آن در هر یک از حوضه های آبریز، متناسب با شرایط  طبیعی و اقلیمی دسترسی به آب ، ارزش سرمایه گذاریهای تامین ، انتقال ، توزیع وبازیافت آب برای بخشهای مختلف مصرف را تعیین و اعلام نماید تا در برنامه های توسعه بخشهای مصرف منظور گردد.
– تعیین ارزش اقتصادی آب
- رعایت ارزش آب در مصرف

5 - کنترل کیفیت
مدیریت فعالیتهای مصرف‏کنندگان مختلف آب، به گونه‏ای اعمال شود که ابتدا آلودگیهای منابع آب ناشی از فعالیتهای این بخشها کنترل و سپس شاخصهای کیفی آب به تدریج ارتقاء یابد. برای تحقق این هدف رعایت استانداردهای ملی حفاظت کیفی منابع آب، توسط مصرف‌کنندگان برای پساب خروجی الزامی است.
- مدیریت فعالیتهای مصرف‏کنندگان
 - کنترل آلودگیهای منابع آب
 - ارتقاء شاخصهای کیفی آب
 - رعایت استانداردهای ملی حفاظت کیفی برای پساب خروجی

6 - هزینه تامین
تعیین نرخ آب در مصارف مختلف به گونه‌ای انجام شود تا نیازهای پایه آب شرب و بهداشت مردم (در چهارچوب الگوی مصوب برای شهر و روستا) به صورت ترجیحی تامین گردد و برای مصارف فرا تر از آن و سایر مصارف با توجه به تامین منابع مالی و تنوع بخشی به این منابع، در مرحله اول هزینه‌های بهره‌برداری و نگهداری پوشش داده و در مراحل  بعدی  بازیافت هزینه های سرمایه‌گذاری را تامین نماید.
- تعیین نرخ آب در مصارف مختلف
 - تامین نیازهای پایه آب شرب و بهداشت مردم به صورت ترجیحی
 - تامین منابع مالی و تنوع بخشی
 - بازیافت هزینه های سرمایه‌گذاری

7 - مبادله آب
با توجه  به نقش آب  در توسعه ملی  و  ارزش  اقتصادی  آن  در بازارهای منطقه با لحاظ منافع ملی و بر اساس طرح جامع آب کشور، مبادله آب با کشورهای همجوار با رعایت توجیهات فنی ، اقتصادی ، زیست محیطی و اجتماعی در برنامه های توسعه لحاظ گردد .
-  مبادله آب با کشورهای همجوار با رعایت منافع ملی

8 - آمایش سرزمین
در تهیه طرح‏های توسعه کالبدی و آمایش سرزمین ، محدودیت منابع آب کشور  از  نظر کمی و کیفی و توزیع  مکانی و  زمانی آن   به  لحاظ هزینه  فرصت  و  ارزش  ذاتی  آب   مورد  توجه  و  عمل قرارگرفته و برنامه های توسعه بخشهای  آب  و کشاورزی،  صنعت و معدن، انرژی، عمران شهرها و روستاها و سایر بخشها در هر یک  از حوضه های آبریز با رعایت ظرفیت تحمل آنها تهیه و به اجرا درآید.
- تهیه طرح‏های توسعه کالبدی و آمایش سرزمین بر اساس توزیع مکانی و زمانی منابع آب کشور  
 - توجه به هزینه  فرصت  و  ارزش  ذاتی  آب   
 - رعایت ظرفیت تحمل حوضه‌های آبریز در توسعه

9 - انتقال میان حوضه ای
طرحهای  انتقال  آب   بین  حوضه‎ای از  دیدگاه  توسعه  پایدار، با رعایت حقوق ذی‌نفعان و برای تامین نیازهای مختلف مصرف، مشروط به توجیهات فنی، اقتصادی، اجتماعی و منافع ملی موردنظر قرار گیرد.
– اجرای طرحهای انتقال آب بینحوضه‎ای با رعایت حقوق ذی‌نفعان و تامین منافع ملی

10 - مدیریت و ساختار
ساختار  مدیریت  آب کشور  در  جهت  تمرکززدایی در اجرا و بهره برداری  با  افزایش  نقش مشارکت  مردم  و سازمانهای محلی و جامع‏نگری در چرخه آب و با ملحوظ نمودن حوضه‏های آبریز به عنوان واحدهای طبیعی مدیریت آب و واحدهای استانی  برای عملیات اجرایی و مشارکت بهره‏برداران،با رعایت قوانین و مقررات  بهبود یافته و اصلاح گردد.
-  تمرکززدایی در اجرا و بهره برداری
 -  افزایش  نقش مشارکت  مردم  و سازمانهای محلی
 - جامع‏نگری در چرخه آب
 -  حوضه‏های آبریز واحدهای طبیعی مدیریت آب
 - واحدهای استانی برای عملیات اجرایی و مشارکت بهره‏برداران

11 - تقسیمات حوضه‌ای
در برنامه های توسعه استانی ، حوضه های آبریز به عنوان قلمرو موثردر توسعه اقتصادی و اجتماعی استان مورد توجه قرار گیرد. 
- حوضه های آبریز به عنوان قلمرو موثردر توسعه

12 - مدیریت پیشگیری
تهیه و اجرای برنامه‏های مدیریت خشکسالی و سیلاب بامشارکت کلیه  دستگاههای ذیربط و با  تکیه  بر مدیریت پیشگیری (ریسک) انجام پذیرد.
-    مدیریت خشکسالی و سیلاب
-     مدیریت پیشگیری (ریسک)

13 - توزیع آب شهری
اعمال شیوه های مختلف مدیریت مصرف و جلوگیری از هدر رفت آب در خطوط انتقال آب و شبکه های توزیع آب شهری و روستایی ، به عنوان اولویت اول فعالیتها در مدیریت آبرسانی شهری و روستایی لحاظ گردد.
-  مدیریت مصرف و جلوگیری از هدر رفت آب در خطوط انتقال و شبکه

14- آموزش همگانی
برنامه های آگاه سازی عمومی برای حفاظت کمی و کیفی آب و بهره برداری بهینه از آن تدوین و به مرحله عمل گذاشته شود.

15- آبهای مشترک مرزی
مهار آبهای خروجی ، استفاده از آبهای مشترک و ساماندهی رودخانه‌های مرزی با رعایت جنبه های اقتصادی و زیست محیطی  تحقق یابد.  

16- مدیریت اطلاعات
تجهیز و تکمیل شبکههای اندازهگیریهای کمی وکیفی منابع ومصارف آبونیزتکمیل سامانههای اطلاعاتی و اطلاع رسانی مورد  توجه قرار گیرد .

17- حفظ بنا‌های تاریخی
حفظ ، احیا و بهره برداری پایدار از سازه های تاریخی آبی در تهیه و تدوین برنامه های آب کشور مورد توجه قرار گیرد.

18- مدیریت فرابخشی
هماهنگی سیاستگذاریها در زمینه تامین ، توزیع و مصرف آب ، مطابق ماده (10) قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی - مصوب 1379 - با شورای عالی آب خواهد بود .