جمعه, 2 فروردین 1398

آمار کارکنان آب منطقه ای یزد برحسب نوع استخدام و به تفکیک مدرک تحصیلی تا تاریخ 1397/12/27