سه‌شنبه, 2 بهمن 1397

آمار کارکنان آب منطقه ای یزد برحسب نوع استخدام و به تفکیک مدرک تحصیلی تا تاریخ 1390/2/15

نوع استخدام ومدرک تحصیلی

کارمندان

جمع کارمندان

کارگران

جمع کارگران

قرارداد مشخص

جمع کل

ثابت

قراردادی

ثابت

قراردادی

جاری

طرح

جاری

طرح

فوق لیسانس

9

6

-

15

-

-

-

-

-

15

لیسانس

52

12

6

70

-

-

-

-

5

75

فوق دیپلم

27

19

-

46

-

1

-

1

9

56

دیپلم

1

-

1

2

2

12

1

15

70

87

زیردیپلم

-

-

-

-

4

16

7

27

50

77

جمع

89

37

7

133

6

29

8

43

134

310