پنجشنبه, 24 آبان 1397
  • اخبار و گزارشات
  • نتایج کمیسیون
  • بریده جراید
  • داناب
  • راهنمای ارباب رجوع

طرح داناب؛ برنامه ای ضروری در فرهنگسازی مدیریت مصرف آب

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای یزد گفت: اجرای طرح داناب برنامه ای ضروری در راستای فرهنگسازی مدیریت مصرف آب است و تاثیرات آن در فرآیند طولانی مدت مشخص خواهد شد.


مصوبات مورخ 1397/08/14

مصوبات مورخ 1397/08/14

کمیسیون

مصوبات مورخ 1397/08/07

مصوبات مورخ 1397/08/07

کمیسیون

مصوبات مورخ 1397/07/30

مصوبات مورخ 1397/07/30

کمیسیون

مصوبات مورخ 1397/07/25

مصوبات مورخ 1397/07/25

کمیسیون