یکشنبه, 25 آذر 1397
  • اخبار و گزارشات
  • نتایج کمیسیون
  • بریده جراید
  • داناب
  • راهنمای ارباب رجوع

تقدیر از کارمندان حوزه مدیریت مالی شرکت آب منطقه ای یزد

به مناسبت روز حسابدار، مدیرعامل شرکت آب منطقه ای یزد از کارمندان حوزه مدیریت مالی و ذیحسابی این شرکت تقدیر کرد.


مصوبات مورخ 1397/09/12

مصوبات مورخ 1397/09/12

کمیسیون

مصوبات مورخ 1397/08/28

مصوبات مورخ 1397/08/28

کمیسیون

مصوبات مورخ 1397/08/21

مصوبات مورخ 1397/08/21

کمیسیون