چهارشنبه, 27 تیر 1397

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
واگذاری خدمات امور نقلیه و حمل و نقل مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1397/04/26 39

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/11

بازدید:39

واگذاری امور خدمات پشتیبانی نظافت و تنظیف ، آبدار خانه و نگهداری ساختمان مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1397/04/26 32

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/11

بازدید:32

واگذاری امور خدمات پشتیبانی اداری شامل تایپ ، تکثیر، نامه رسانی ، دبیرخانه ، ثبت نامه ها ، پاسخگویی به تلفن و... مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1397/04/26 41

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/11

بازدید:41

مزایده عمومی (کالا) شماره 97/1 مزایده یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1397/04/20 73

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/05

بازدید:73